آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رابط


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
رابط

واژه انگلیسی
Adapter۱

توضیحات
وسیله‌ای برای جفت کردن و ایجاد اتصال مناسب بین وسایل مختلف که اندازه ، مشخصه‌های کاری یا طرح متفاوتی دارند.