آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شروع ساخت


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
شروع ساخت

واژه انگلیسی
Actual start of construction

توضیحات
نخستین اقدام برای اجرای عملیات ساختمانی دائمی در هر کارگاه مانند شمع‌کوبی ، دال‌ریزی یا ریختن پی.