آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مولٌد ای‌سی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مولٌد ای‌سی

واژه انگلیسی
AC generator

توضیحات
مولدی که هر گاه به وسیلهٔ محرک اولیه به کار بی‌افتد جریان متناوب تولید می‌کند.