آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انباره


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
انباره

واژه انگلیسی
Accumulator

توضیحات
۱در سیستم تبرید مخزنی برای نگهداری مبرٌد مایع در سمت سرد ، نگاه کنید به surge drum یا surge header. در مدار گردش مبرٌد مخزنی که از آن برای کاهش ضربان سیال استفاده می‌کنند.