آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شتاب‌گرانی ، شتاب ثقل


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
شتاب‌گرانی ، شتاب ثقل

واژه انگلیسی
Acceleration of gravity(g)

توضیحات
شتاب ناشی از نیروی گراتنی در سطح زمین. (طبق توافق بین‌المللی ، g برابر است با ۳۸۶/۰۸۹ اینچ بر مجذور ثانیه ، یا ۳۲/۱۷۴۰ فوت بر مجذور ثانیه ، یا ۹/۸۰۶۶۵ متر بر مجذور ثانیه.)