آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیستم جذبی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
سیستم جذبی

واژه انگلیسی
Absorption system

توضیحات
سیستم تبریدی که در آن گاز مبرٌد متصاعد شده در اوپراتور به داخل اَبزوربر کشیده می‌شود و (به کمک گرما) در مولد آزاد می‌شود.