آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زرد پروسیات سودا ، فروسیانید سدیم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
زرد پروسیات سودا ، فروسیانید سدیم

واژه انگلیسی
Yellow prussiate of soda Na۴Fe(CN)۶. ۱۰۲O

توضیحات
یک ترکیب شیمیائی با خواص ضدّچسبندگی و تشکیل دهندهٔ بلور که برای تشکیل بلور به نمک اضافه می‌شود. چنین نمکی در مقابل چسبندگی مقاومت بیشتری دارد و روانروی آن بیشتر است.