آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گندم زمستانه زرد سخت


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گندم زمستانه زرد سخت

واژه انگلیسی
Yellow hard winter wheat

توضیحات
نوعی درجه‌بندی برای زیر دسته گندم زمستانه قرمز سخت که حاوی بیش از ۲۵% دانه‌های سخت تیره نباشد.