آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مخمّر ، خمیرمایه


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مخمّر ، خمیرمایه

واژه انگلیسی
Yeast

توضیحات
۱. یک تودهٔ مایل به زرد متشکل از قارچ‌های تک سلولی تخمیر در آب‌میوه‌ها ، خمیر و غیره می‌شود. این قارچ‌ها ممکن است به طور غیرجنسی با تقسیم و جدا شدن سلول‌ها به دو بخش مساوی تکثیر شوند. مخمر قند را به گازکربنیک تبدیل می‌کند و گاز مذکور عامل متورم کردن (ورآمدن) خمیر نانوائی می‌شود. ۲. تخمیر شدن ، ورآمدن ، مایه خمیر زدن.