آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یک‌ساله ، یک‌ساله تا دوساله ، گیاه یا حیوان یک‌ساله


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
یک‌ساله ، یک‌ساله تا دوساله ، گیاه یا حیوان یک‌ساله

واژه انگلیسی
Yearling

توضیحات
گیاه یا حیوانی که بیش از یک‌سال و کمتر از دو سال سن داشته باشد؛ مثل ، اسب در سال اول زندگی و گوسفند ، بز ، گاو گوشتی و گاو شیری در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی.