آفتاب

واژه نامه های آفتاب

۱. در آمریکا ، نوعی سیب‌زمینی شیرین. ۲. ریشهٔ خوراکی یک گیاه بالاروندهٔ گرمسیری.


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
۱. در آمریکا ، نوعی سیب‌زمینی شیرین. ۲. ریشهٔ خوراکی یک گیاه بالاروندهٔ گرمسیری.

واژه انگلیسی
Yam. Dioscorea spp

توضیحات