آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اشعه ایکس


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اشعه ایکس

واژه انگلیسی
X rays. See radiograph

توضیحات
تشعشع ایجاد شده در هنگام خروج الکترون‌ها در لولهٔ خلاء در حالی که با انبساط و سرعت به یک صفحهٔ فلزی برخورد می‌کنند. این تشعشات امواج الکترومغناطیسی هستند ، ولی طول موج آنها یک هزارم طول موج نور مرئی است.