آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خشکی زی ، گیاه خشکی زی ، گیاه خشکی دوست


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
خشکی زی ، گیاه خشکی زی ، گیاه خشکی دوست

واژه انگلیسی
Xerophyte

توضیحات
گیاهی که در نواحی خشک می‌روید؛ گیاهی که به کم‌آبی مقاوم است.