آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گرد خیس شدنی ، غبار خیس شدنی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گرد خیس شدنی ، غبار خیس شدنی

واژه انگلیسی
Wettable powder- wettable dust

توضیحات
هر ماده‌ای که گرد شدهٔ آن به سهولت با آب قابل اختلاط یا به سهولت در آب قابل تعلیق است.