آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خاکستر کردن مرطوب ، تعئین خاکستر نمونهٔ مرطوب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
خاکستر کردن مرطوب ، تعئین خاکستر نمونهٔ مرطوب

واژه انگلیسی
Wet ashing

توضیحات
مثل ، اندازه‌گیری میزان خاکستر در نمونه‌های غذائی ، خوراکی یا با منشاء گیاهی با قرار دادن نمونه خشک نشده و دارای رطوبت معمولی در آون. در این روش ، مقدار یا درصد خاکستر «بر اساس رطوبت» گزارش می‌شود. بدیهی است که در مقایسه با روش تعئین خاکستر با نمونهٔ خشک (بی‌آب) ، مقدار یا درصد خاکستر کمتر خواهد بود.