آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قاعدهٔ برتری مطلق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
قاعدهٔ برتری مطلق

واژه انگلیسی
Absolute Priority Rule

توضیحات
قاعده‌ای است که براساس آن پس از انحلال شرکت سهامی‌، تمام حقوق طلبکاران و اعتبار دهندگان به شرکت باید پیش از پرداخت هرگونه وجهی به سهام‌داران پرداخته شود. از این دید‌، طلبکاران بر سهام‌د‌اران تقدم و برتری مطلق دارند.