آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خنک سازی با هوا


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
خنک سازی با هوا

واژه انگلیسی
Air chilling.

توضیحات
قرارداد برخی از فرآورده‌های غذائی؛ مثل ، گوشت طیور در معرض جریان هوای بادبزن. این عمل به‌عنوان یکی از عملیات ضروری در فرآیند آماده‌سازی لاشۀ طیور برای ارسال به بازار یا انجماد انجام می‌شود.