آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ماده مؤثر ، ماده فعال


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
ماده مؤثر ، ماده فعال

واژه انگلیسی
Active agent.

توضیحات
بخشی از اجزاء مواد حشره‌‌کش ، علف‌‌کش ، قارچ‌‌کش ، یا داروئی که حاوی ماده مؤثره باشد.