آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعال‌سازی آنزیم‌ها


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فعال‌سازی آنزیم‌ها

واژه انگلیسی
Activation of enzymes.

توضیحات
بعضی آنزیم‌‌ها به‌‌طور مستقل عمل می‌کنند ، بعضی دیگر برای عمل کردن نیاز به فعال شدن دارند. فعال شدن توسط یک عنصر فلزی یا غیرفلزی ممکن است صورت گیرد. به‌‌طور مثال ، کلسیم تعدادی از سیستم‌‌های آنزیمی را فعال می‌‌کند. این آنزیم‌‌ها شامل لیپاز لوزالمعده ، آدنوزین‌‌تری فسفاتار و بعضی آنزیم‌‌های پروتئولیتک است.