آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعال‌سازی ، رادیواکتیو سازی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فعال‌سازی ، رادیواکتیو سازی

واژه انگلیسی
Activation. radioactivation.

توضیحات
مراحلی است که طی آن یک ماده توسط بمباران با توترون ، پروتون ، یا ذرات دیگر هسته‌‌ای رادیواکتیو می‌‌گردد.