آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمک اسیدی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
نمک اسیدی

واژه انگلیسی
Acid salt

توضیحات
نمکی است حاوی هیدروژن قابل جابه‌جائی با فلز؛ مانند سولفات هیدروژن سدیم (NaHSO۴)؛ نمکی است که از یک اسید قوی و یک باز ضعیف درست شده و محلولش پس اسید قوی و یک باز ضعیف درست شده و محلول آن پس از آبکافت خاصیت اسیدی دارد؛ مانند سولفات آمونیم NH۴)۲SO۴)