آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شتاب‌دهنده ، تُندکننده ، شتاب‌گر ، تسریع کننده ، تندکننده


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
شتاب‌دهنده ، تُندکننده ، شتاب‌گر ، تسریع کننده ، تندکننده

واژه انگلیسی
Accelerator

توضیحات