آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جذب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
جذب

واژه انگلیسی
Absorption.

توضیحات
۱. عمل جذب مواد غذائی از لولۀ گوارش؛ جذب یا عبور مواد غذائی هضم شده یا دیگر موادّ از طریق لولۀ گوارش یا از بافت به داخل خون ، لنف و سلول‌ها. ۲. مراحلی که توسط آنها آب جذب زمین یا خاک می‌شود. این مراحل عبارتند از: بخار آب جوّ ، جذب هیگروسکوپی ، خیس کردن ، فیلتر شدن ، جاری شدن بر اثر ثقل به داخل سوراخ‌ها. ۳. در رادیولوژی ، جذب انرژی توسط ماده‌ای که به آن اشعه می‌تابد.