آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حالات غیرطبیعی ، ناهنجاری‌ها


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
حالات غیرطبیعی ، ناهنجاری‌ها

واژه انگلیسی
Abnormalities.

توضیحات
هرگونه حالت ، وضعیت ، شرایط ، شکل ، عادات ، رفتارها و غیره که با حالت طبیعی یا عادی مغایر باشد.