آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کشتارگاه ، سلاخ خانه ، مسلخ -


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
کشتارگاه ، سلاخ خانه ، مسلخ -

واژه انگلیسی
Abattoir. Slaughterhouse; meat packaging plant.

توضیحات
ساختمانی که مناسب کشتار دام‌ها برای استحصال گوشت قابل مصرف در تغذیۀ انسانی احداث شده باشد. بزرگی ، امکانات و تجهیزات یک کشتارگاه در نقاط مختلف متغیر است و بستگی به نیاز منطقه و امکانات دولت دارد ، ولی تمام کشتارگاه‌ها صرف نظر از بزرگی یا کوچکی آنها بایست برای رعایت بهداشت عمومی و سلامت و رفاه کارکنان از حداقل امکانات ضروری برخوردار باشند.