آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ورشکستگی کامل ، اعسار کامل


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
ورشکستگی کامل ، اعسار کامل

واژه انگلیسی
Absolute Insolvency

توضیحات
توقف کامل (در تجارت)؛ افلاس کامل (در کار و کسب)