آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرضیهٔ درآمد مطلق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
فرضیهٔ درآمد مطلق

واژه انگلیسی
Absolute Income Hypothesis

توضیحات
به‌عنوان قاعده و به طور متوسط برای کسانی است که وقتی درآمد آنها زیاد می‌شود مصرف خود را افزایش می دهند ولی نه به میزانی که بر درآمد آنها اضافه شده است. ن.ک:‌‌ Cross-section consumption function، the; Endogenous Income hypothesis; Life-cycle hypothesis، endogenous; Long-run consumption function; Permanent income hypothesis; Relative income hypothesis; Short-run consumption function