آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مزیت مطلق هزینه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
مزیت مطلق هزینه

واژه انگلیسی
Absolute Cost Advantage

توضیحات
به مزایای در اختیار بنگاه‌هائی اشاره می‌کند که اینان را قادر می‌سازد تا نسبت به بنگاه‌های تازه وارد، هزینهٔ خود را بدون توجه به زیادی مقدار تولید در سطحی پائین‌تر از هزینهٔ کل متوسط نگاه دارند. ن.ک: Barriers to entry