آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مقررّی ، اجازه ، افزودنیهای مجاز ، تخفیف ، مدد معاش ، مستمری فوق‌العاده و هزینهٔ سفر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مقررّی ، اجازه ، افزودنیهای مجاز ، تخفیف ، مدد معاش ، مستمری فوق‌العاده و هزینهٔ سفر

واژه انگلیسی
Allowance

توضیحات