آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اخراج ناروا


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
اخراج ناروا

واژه انگلیسی
Abusive dismissal

توضیحات
اخراج کارمند به نحوی که ظاهراً قانونی باشد و در چارچوب قرارداد استخدامی ، موجه به نظر بیاید اما مدیریت در مورد وی از قدرت خود سوء استفاده کرده باشد.