آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ امساک


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نظریهٔ امساک

واژه انگلیسی
Abstinence conceot

توضیحات
نظریه‌ای که بر مبنای آن در مقابل خودداری از مصرف و یا به تعویق افتادن استفاده از یک کالا ، بهره‌برداری پرداخت می‌شود.