آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غیبت غیرموجّه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
غیبت غیرموجّه

واژه انگلیسی
Absence, unexcuset

توضیحات
عدم حضور کارمند بدون اطلاع و کسب اجازه قبلی. عدم حضور کارمند که بر طبق قوانین و مقررات مربوط به غیبت موجّه در سازمان نیست.