آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ غیبت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نرخ غیبت

واژه انگلیسی
Absence rate (absentee - rate)

توضیحات
نسبت روزهای غیبت نسبت به روزهای حضور کارمند. محاسبهٔ نزخ غیبت از طریق تقسیم روزهای از دست رفتهٔ کاری به تعداد روهای موجود برای انجام یک دورهٔ معین ، انجام می‌شود. جمع تعداد روزهای از دست رفته -------------------------------------=نرخ غیبت جمع تعداد روزهای موجود برای کار گاهی اوقات نرخ غیبت را از تقسیم روزهای که در آن کار انجام شده به روزهای موجود برای کار در یک دوره معین به دست می‌آورند. جمع تعداد روزهایی که در آن کار انجام شده ------------------------------------------------ =نرخ غیبت جمع تعداد روزهای موجود برای کار