آفتاب

واژه نامه های آفتاب

راههای واکنشی تسکینی ، راههای تخلیهٔ هیجانی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
راههای واکنشی تسکینی ، راههای تخلیهٔ هیجانی

واژه انگلیسی
Abreaction channels

توضیحات
راههایی که مدیریت برای رفع نارضائیهای کارکنان ایجاد می‌کند ، از قبیل نظرجویی از آنان و ارائهٔ خدمات مشاوره‌ای به آنان با کمک مشاوران ورزیده سازمانی.