آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجزیه و تحلیل ای.بی.سی (در کنترل موجودی)


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تجزیه و تحلیل ای.بی.سی (در کنترل موجودی)

واژه انگلیسی
Ï»¿"Abc analysis"

توضیحات
عبارت است از اقلام بر مبنای استفاده سالانه و ارزش آنها. طبق این روش ارزش هر یک از اقلام در انبار و نیز میزان تکرار استفاده از آنها محاسبه می‌شود. چنین تجزیه و تحلیل‌هایی معمولاً نشان می‌دهد که حدود ۲۰درصد اقلام ، حدود ۸۰ درصد استفاده و ارزش را دارند. به این دسته از اقلام عنوان A داده می‌شود. گروه B شامل ۲۵درصد از اقلام است که ۱۵ درصد بعدی مصرف و ارزش را دارا هستند و باقیمانده اقلام ، با عنوان C طبقه‌بندی می‌شوند. منظور از این عمل کنترل اقلام موجودی برحسب اهمیّت آنهاست.