آفتاب

واژه نامه های آفتاب

موافقت‌نامهٔ اصول اولیه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
موافقت‌نامهٔ اصول اولیه

واژه انگلیسی
A - B - C Agreement

توضیحات
در زمان تأمین منابع برای خرید یک کرسی در بورس نیویورک ، عضویت را می‌توان با استفاده از عواید شرکت عضو خریداری کرد. در چنین وضعی ، متقاضی موافقت‌نامهٔ اصول اولیه را امضاء می‌کند و متعهد می‌شود که در صورت فوت وی شرکت هم‌چنان به عضویت خود در بورس ادامه دهد یا کرسی او را بفروشد و عواید آن را به شرکت عضو بپردازد و یا کرسی وی را در مقابل مبلغی اسمی به هیئت مدیرهٔ بورس واگذار کند