آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مزیت مطلق، برتری مطلق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
مزیت مطلق، برتری مطلق

واژه انگلیسی
Absolute Advantage

توضیحات
توانائی یک کشور، بنگاه یا کارگر معین به عرضهٔ یک محصول یا خدمت به هزینه‌ای کمتر از رقیب است. ن.ک: Comparative advantage