آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آهنگ غیبت


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
آهنگ غیبت

واژه انگلیسی
Absenteeism Rate

توضیحات
اگر L شمار روزهای از دست رفته و F شمار روزهای کار عملی باشد، A آهنگ غیبت چنین می‌شود: A = L/F