آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش‌‌های ذخیره داده


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
روش‌‌های ذخیره داده

واژه انگلیسی
Data stronge techniques

توضیحات
روش‌‌های به‌‌کار برده شده توسط یک برنامه برای ذخیره فایل‌‌های اطلاعات.