آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زمان برگشت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
زمان برگشت

واژه انگلیسی
Turnaround time

توضیحات
مدت زمانی که طول می‌‌کشد تا یک کار جهت اجراء از استفاده‌‌کننده به مرکز کامپیوتر منتقل شده و نتایج برنامه به استفاده‌‌کننده برگردد.