آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شکل برگشت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
شکل برگشت

واژه انگلیسی
Turnaround form

توضیحات
یک سند خروجی که به‌‌عنوان یک وسیله ورودی در طول مرحله بعدی پردازش سرویس می‌‌دهد.