آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترجمه ، انتقال


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترجمه ، انتقال

واژه انگلیسی
Translation

توضیحات
۱. ترجمه یک برنامه از یک زبان به زبان دیگر ، مانند BASIC به کد ماشین. ۲. در گرافیک کامپیوتری ، حرکت یک تصویر به یک مکان جدید روی صفحه. تحت این انتقال هر نقطه در تصویر در هر فاصلۀ معینی ، با یک جهت و سرعت حرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.