آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پردازش تغییرگرا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پردازش تغییرگرا

واژه انگلیسی
Transaction-oriented processing

توضیحات
فعالیت‌‌‌‌‌های مربوط به پردازش تغییرات ، به هنگام رخ دادن آنها.