آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کُد تغییرات


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کُد تغییرات

واژه انگلیسی
Transaction code

توضیحات
یک یا چند کاراکتر که قسمتی از یک رکورد را شکل داده و نوع "تغییرات" ارائه شده توسط رکورد را مشخص می‌‌‌‌‌کند.