آفتاب

واژه نامه های آفتاب

راهنمای آموزشی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
راهنمای آموزشی

واژه انگلیسی
Training manual

توضیحات
یک راهنما که به‌‌‌‌‌عنوان یک مرجع یادگیری طراحی شده است تا بتوان از یک سیستم کامپیوتری یا برنامه استفاده کرد.