آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رکورد پشت‌‌‌‌‌بند


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
رکورد پشت‌‌‌‌‌بند

واژه انگلیسی
Trailer record

توضیحات
رکوردی که به‌‌‌‌‌دنبال گروهی از رکوردها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و شامل داده مربوط به آن گروه می‌‌‌‌‌باشد.