آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روال ردیابی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
روال ردیابی

واژه انگلیسی
Tracing routine

توضیحات
روالی که یک شرح زمانی از محتویات ثبات‌‌‌‌‌های عملیاتی کامپیوتر به هنگام اجراء یک برنامه را ارائه می‌‌‌‌‌دهد. یک روال ردیابی کامل ، وضعیت تمام ثبات‌‌‌‌‌ها و مکان‌‌‌‌‌های متأثر از اجراء هر دستورالعمل را آشکار می‌‌‌‌‌سازد.