آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تابلو حساس به تماس


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تابلو حساس به تماس

واژه انگلیسی
Touch-sensitive tablet

توضیحات
دستگاه ورودی که دادۀ گرافیکی و تصویری را به فرم عددی تبدیل می‌‌‌‌‌کند تا کامپیوتر از آن استفاده کند. با فشار تابلو توسط یک قلم مخصوص یا انگشت ، دادۀ گرافیکی تولید می‌‌‌‌‌شود.