آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توپولوژی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
توپولوژی

واژه انگلیسی
Topology

توضیحات
شمای فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ارتباط درونی دستگاه‌‌‌‌‌ها و کانال‌‌‌‌‌های ارتباطی درون پیکربندی یک شبکه.