آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سفارشی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
سفارشی

واژه انگلیسی
Tailor-made

توضیحات
به برنامه‌‌ای اشاره می‌‌کند که برای یک وظیفه خاص ، یک شرکت و مجموعه‌‌ای از افراد نوشته شده است. برنامه‌‌های سفارشی معمولاً توسط یک مشتری مخصوص سفارش داده شده و به فرد دیگر فروخته نمی‌‌شود.